มาแล้วนะ ! รถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน

บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย sairung11โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สายแรก         โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สายแรก เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) โครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา ระยะทาง 252.3 กิโลเมตร และระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย ระยะทาง 354 กิโลเมตร        สำหรับระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา ได้มีการเปิดประมูลงานโยธาแล้วเสร็จทั้งหมด 14 สัญญา มูลค่า 179,มาแล้วนะรถไฟความเร็วสูงไทยจีน412.21 ล้านบาท โดยงานโยธาช่วงแรกเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในปี พ.ศ. 2572        ส่วนระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย อยู่ระหว่างการออกแบบเส้นทางและเตรียมการประมูลงานโยธา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2565        โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สายแรก เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทย ที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายระบบรางของไทย อาเซียนและจีนให้เป็นหนึ่งเดียว เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ภูมิภาคประโยชน์ของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สายแรก มีดังนี้เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ภูมิภาคยกระดับมาตรฐานรถไฟไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นการลงทุนเพื่อวางรากฐานความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทยในระยะยาวสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค        อย่างไรก็ตาม โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สายแรก ก็ยังมีอุปสรรคและข้อกังวลอยู่บ้าง เช่น ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาการเวนคืนที่ดิน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านผลกระทบต่อชุมชน        รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน อยู่ระหว่างการหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สายแรก สามารถดำเนินการก่อสร้างและเปิดให้บริการได้ตามเป้าหมายความเป็นมาของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สายแรก มีดังนี้ในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนารถไฟความเร็วสูงระหว่างสองประเทศในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทยได้อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สายแรก ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา ระยะทาง 252.3 กิโลเมตรในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สายแรก ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมาในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ได้ลงนามในสัญญา EPC (Engineering, Procurement and Construction) สำหรับงานโยธาของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สายแรก ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมาในปี พ.ศ. 2560 งานโยธาของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สายแรก ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา เริ่มดำเนินการก่อสร้าง        โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สายแรก เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) โครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา ระยะทาง 252.3 กิโลเมตร และระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย ระยะทาง 354 กิโลเมตร